ബാലഭാസ്കറിന്റെയും മകളുടെയും ചിത്രം ഭാവനയിൽ വരച്ചതുകണ്ടാൽ കണ്ണ് നനയും