പമ്പാതീരത്ത് അതീവജാഗ്രത; അണക്കെട്ടുകളെല്ലാം നിറയുന്നു