മൂന്ന് മഴ മേഖലകളും ഒരുമിച്ചപ്പോള്‍ വരാന്‍ പോകുന്നത് ഭയങ്കര മഴ