മുടി തഴച്ചു വളരാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴി

ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മുടി തഴച്ചു വളരും