ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നടി പ്രശസ്ത സംവിധായകന്റെ കരണം അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു

നടി സംവിധായകന്റെ കരണം പൊട്ടിച്ചു