കാമുകന് മറ്റൊരു കുടുംബമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ കാമുകിയുടെ മധുര പ്രതികാരം

ഒരു പ്രതികാരത്തിന്റെ കഥ