പമ്പാതീരത്ത് അതീവജാഗ്രത; അണക്കെട്ടുകളെല്ലാം നിറയുന്നു

അണക്കെട്ടുകൾ വീണ്ടും തുറക്കാൻ പോകുന്നു