കാമുകന് മറ്റൊരു കുടുംബമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ കാമുകിയുടെ മധുര പ്രതികാരം